Ana Sayfa
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YONETİMİ
ISLETME
KADIN ARASTIRMALARI
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMA
KALİTE YÖNETİMİ
AKADEMİK TAKVİM
İLETİŞİM


ISLETME

ISLETME UZAKTAN EGITIM TEZSIZ YÜKSEK LISANS PROGRAMI

 

 

Program?n?n amac? kamu ve özel kurumlarda yönetimde ba?ar?l? bir kariyer için gerekli olan bilgi, analitik beceri, di?er beceri ve araçlar ile birlikte ö?rencileri haz?rlamakt?r. Ö?renciler bu e?itim sürecini internet üzerinden tamamlarlar. Özellikle bu program, farkl? yönetsel durumlar? yorumlamak ve anlamak ve yönetsel sorunlar?n nedenlerini belirlemek bu problemlere yarat?c? çözümler sunmak için gerekli olan analitik becerilerle ö?rencileri haz?rlamay? amaçlamaktad?r. Programdan mezun olan ö?renciler, küreselle?menin ve rekabetin artt??? i? dünyas?nda etkin bir ileti?im kurmak ve ilerlemek için gerekli olan becerilere sahiptirler. Firmada karar vermeye yön vermek için iiletmenin bütün yönlerinde güçlü bir kavrama sahip olmak ve bu bilgileri kullanmak bu program?n amac?d?r.

 

 

1. YARI YIL DERS PROGRAMI

KODU

DERS?N ADI

Kredi/Saat

 

E??L 551

Finansal Yönetim

3-0-3

S

E??L 521

??letme Yönetimi

3-0-3

S

E??L 541

Modern Pazarlama

3-0-3

S

E??L 535

Nicel Ara?t?rma Teknikleri

3-0-3

S

E??L 543 Tutundurma ve Sat?? Yönetimi 3-0-3 S
E??L 531 Üretim Yönetimi 3-0-3 S
E??L 571 Yönetim ve Organizasyon 3-0-3 S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. YARI YIL DERS PROGRAMI

KODU

DERS?N ADI

Kredi/Saat

 

E??L 522

Ça?da? Yönetim Teknikleri

3-0-3

Z

E??L 542

?leri Pazarlama

3-0-3

Z

E??L 524

Stratejik ?nsan Kaynaklar?

3-0-3

S

E??L 544

Stratejik Pazarlama Yönetimi

3-0-3

S

E??L 526 Stratejik Yönetim 3-0-3 S
E??L 532 Ta??mac?l?k ve Lojistik Yönetimi 3-0-3 S
E??L 546 Tüketici Davran??lar? 3-0-3 S
E??L 554 Yat?r?m Projeleri 3-0-3 S
E??L 536 Yöneylem Ara?t?rmas? 3-0-3 S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS ?ÇER?KLER? 

 

??L 551- F?NANSAL YÖNET?M

Finansal Yönetim dersinin temel amac? ö?rencileri finansman terminolojisi ile tan??t?rmak, bir i?letmenin yönetiminde ihtiyaç duyabilecekleri temel finansal bilgilerle donatmakt?r. Finansman fonksiyonu, finansal tablolar analizi, finansal planlama ve kontrol, i?letme sermayesi politikas?, paran?n zaman de?eri, sermaye bütçelemesi ve proje de?erleme yöntemleri, sermaye maliyeti, finansal yap? ve kald?raç, temettü politikas?.

 

 

E??L- ??LETME YÖNET?M?

Dersin temel amac?, ö?rencilerin yönetim ve organizasyonun i?letmecilikteki önemini, yönetim ve organizasyon teorilerini anlamalar?n? sa?lamakt?r. Yönetim ve organizasyonun i?letmecilikteki önemi, yönetim, yöneticilik ve karar verme, planlama, amaçlara göre yönetim, organizasyon yap?lar?, klasik yönetim ve organizasyon teorisi, davran??sal yönetim ve organizasyon teorisi, sistem yakla??m?, durumsall?k yakla??m?, organizasyonlarda çevreye uyum ve de?i?im, modern sonras? kavram ve uygulamalar, yönetim labirenti, örgütlerde haberle?me, yönetimde otorite ve güç, yöneticilik ve önderlik, organizasyonlarda gruplar, yöneticilik ve motivasyon, organizasyonlarda çat??ma ve yönetimi, organizasyonlarda de?i?im ve yönetimi.

 

 

E??L 541- MODERN PAZARLAMA

Bu ders ??letme’de pazarlama kavram?na giri? dersidir. Pazarlama plan?, tüketici davran??lar?, hedef kitle belirleme, pazarlama karmas? (ürün, fiyat, da??t?m, ileti?im) gibi konulara giri? yaparak, ö?rencilerin temel pazarlama ilkeleri hakk?nda bilgilenmesini hedefler. Dersin kapsam?nda, pazarlaman?n geli?imi, pazarlama çevresi, tüketici davran??lar?, hedef kitle belirleme, ürün geli?tirme, fiyatland?rma, da??t?m ve ileti?im stratejileri, pazarlamada etik gibi konular incelenir.

 

E??L 535-  N?CEL ARA?TIRMA TEKN?KLER?

Bilimsel bir ara?t?rman?n a?amalar?, ara?t?rma önerisi, ölçme ve ölçek, anketler ve anket haz?rlama, anketlerin geçerlilik ve güvenilirli?i, örnekleme teorisi, istatistiksel paket programlar?, aç?klay?c? istatistikler, istatistiksel tahmin teorisi ve güven aral?klar?, istatistiksel karar teorisi ve parametrik/parametrik olmayan hipotez testleri.

 

E??L 543- TUTUNDURMA VE SATI? YÖNET?M?

Tutundurma ve Sat?? Yönetimi dersinin temel amac? ö?rencileri pazarlama ileti?iminin kavramlar?, uygulamalar? ve çevresi ile tan??t?rmakt?r. Günümüzde i?letmeler potansiyel mü?terileriyle her zamankinden daha fazla ileti?im kurma çabas? içindedir. Rekabet avantaj?, halihaz?rdaki ve potansiyel mü?terileri ürünün yararlar? hakk?nda ikna etmeyle elde edilmektedir. Bu durumda, bu dersin amac? bütünle?ik pazarlama ileti?imi kavram?n?n tüm yönlerini eksiksiz olarak kapsamakt?r. Pazarlama program? içinde reklam ve sat?? geli?tirmenin rolü ayr?nt?l? olarak incelenecektir. Tart??malar ileti?im ve tüketici karar verme süreci konular?nda odaklanacakt?r. ?ncelenecek di?er konular reklam etkinliklerinin örgütlenmesi, reklam hedef ve bütçelerinin belirlenmesi, mesajlar?n yarat?lmas?, medya seçimi ve reklam ve sat?? faaliyetlerinin de?erlendirilmesi ve kontrol edilmesidir.

 

 

E??L 532- ÜRET?M YÖNET?M?

??letmelerdeki üretim sistemlerini tan?tmak ve özellikle i?letmenin kurulmas?ndan önce yürütülmesi gereken faaliyetlerin planlanmas?n? sa?lamak. Üretim Yönetimi I dersinde, günümüz modern üretim sistemlerini ve bu döneme gelinceye kadar geçirdi?i evreler anlat?lmaktad?r. Bu evrelerin içerisinde çe?itli kurulu?lar ve ara?t?rmac?lar taraf?ndan geli?tirilen temel kavramlar ve üretim tesisinin kurulmas?ndan, iç tasar?m?n yap?lmas?na, ürün tasar?m?ndan di?er üretim için karar verme teorilerine kadar bir dizi kararlar? ve alternatiflerin de?erlendirme yöntemlerini içerir.

 

E??L 571- YÖNET?M VE ORGAN?ZASYON

 Dersin temel amaci ogrencileri yonetim ve organizasyonun temel kavram ve teorileri ile tanistirmak ve bu kavram ve toerileri kullanarak ozel veya kamuya ait organizasyonlarin daha etkin nasil isleyebileceklerini anlamaktir. Insan davranisinin dinamikleri, orgut kulturu, motivasyon, bireysel davranisi degerlendirmek ve odullendirmek, is dizayni, grup davranisi, gruplararasi ihtilaf, orgutlerde guc ve politika, iletisim, liderlik, orgutsel yapi ve dizayn, orgutlerde karar verme, orgutsel degisim, strateji ve planlama, uluslarasi yonetim.

 

 

 E??L 522- ÇA?DA? YÖNET?M TEKN?KLER?

Modernizm ve postmodernizm, yönetim teorileri ve yeni yönetim teknikleri, toplam kalite yönetimi, temel yeteneklerden yararlanma, d?? kaynaklardan yararlanma, süreç yönetimi, de?i?im mühendisli?i, k?yaslama, ?ebeke, matris ve sanal organizasyonlar, ö?renen organizasyonlar, personel güçlendirme, stratejik i?birlikleri.

 

 

E??L 542- ?LER? PAZARLAMA

Bu ders, ö?rencilerin pazarlama stratejilerini formüle edebilme ve planlama anlay??, beceri ve deneyimini geli?tirmeyi amaçlamaktad?r. Dolay?s?yla, dersin oda?? stratejiktir. Ders, pazara giri?, büyüme stratejileri de dahil olmak üzere ürün ya?am döngüsünün çe?itli a?amalar?nda kullan?lmak üzere pazarlama stratejilerinin tasarlanmas? için Muhasebe, Ekonomi, Finans, Yönetim ve Pazarlama gibi alanlarda elde edilmi? bilgilerin bütünle?tirilmesini amaçlamaktad?r. Ders, yönetimsel bak?? aç?s?yla ö?retilecek ve ö?rencilere hedef pazarlar?n seçimi ve iyi tan?mlanabilen pazar f?rsatlar?n? de?erlendirebilmek için uygun stratejiler geli?tirebilme becerilerini sa?layacakt?r. Konular; rekabet analizi ve karar verme, sektör ve mü?teri analizi ve rekabet ve strateji modellerini kapsamaktad?r.

 

 

E??L 524- STRATEJ?K ?NSAN KAYNAKLARI

Dersin temel amac?; ö?rencilerin insan kaynaklar? yönetiminin önemi, insan kaynaklar? yönetiminin i?levleri, i? analizi ve i? dizayn?, insan kaynaklar? planlamas?, insan kaynaklar? seçimi süreci, insan kaynaklar? e?itimi ve geli?tirme, performans de?erlendirme, kariyer geli?tirme, i? de?erleme, ücret yönetimi, i? güvenli?i ve i?gören sa?l???, insan kaynaklar? yönetiminin hukuki boyutlar?, uluslararas? insan kaynaklar? yönetimi gibi konularda bilgileri edinmelerini sa?lamakt?r. ?nsan kaynaklar? yönetiminin önemi, insan kaynaklar? yönetiminin i?levleri, i? analizi ve i? dizayn?, insan kaynaklar? planlamas?, insan kaynaklar? seçimi süreci, insan kaynaklar? e?itimi ve geli?tirme, performans de?erlendirme, kariyer geli?tirme, i? de?erleme, ücret yönetimi, i? güvenli?i ve i?gören sa?l???, insan kaynaklar? yönetiminin hukuki boyutlar?, uluslararas? insan kaynaklar? yönetimi

 

 

E??L 544- STRATEJ?K PAZARLAMA YÖNET?M?

Bu ders ö?rencilere pazar?n dinamik yap?s?n?n yaratt??? güçlükleri a?abilmek için gerekli olan stratejik yönetim araçlar?n? ö?retmeyi amaçlar. Ders kapsam?nda stratejik pazarlama temel kavramlar, pazar tabanl? stratejiler, i?letme çevresi analizi, pazarda mü?teri analizi konular? ele al?nacakt?r.

 

 

E??L 526- STRATEJ?K YÖNET?M STRATEJ?K YÖNET?M

Bir organizasyonun yönünü temelden etkileyen kararlar ve bu kararlar?n uygulanmas?yla ilgilidir. Stratejik yönetim rekabetçi bir avantaj yaratmak, bu avantajdan faydalanmak (de?er yaratmak) ve avantaj? sürdürmek için organizasyonun örgütsel yap?s?, varl?k ile kabiliyetleri ve stratejik konumland?rmas? sorunlar?n? ele al?r. Stratejinin temel kavramlari, rekabet avantaji ve stratejik tutarlilik, endustri analizi, varlik ve kabiliyetlerin analizi, risk ve belirsizlik altinda karar verme, jenerik stratejiler, inovasyon yonetimi, kurumsal stratejiler, global stratejiler, orgutsel yapinin dizayni, cok segmentli firma yonetimi, yonetisim.

 

 

E??L 532- TA?IMACILIK VE LOJ?ST?K YÖNET?M?

?nsano?lunun ilk var oldu?u zamandan itibaren süregelen bir faaliyet olan lojistik faaliyetleri, literatürde kavram olarak kullan?lmaya ba?lamas? askeri bir terim olarak sava?a giden ordulara yiyecek ve askeri mühimmat sa?lanmas? rolünü üstlenerek duyurmu?tur. Günümüzde ise, i? dünyas?n?n küresel pazarda rekabet avantaj? sa?layan en önemli faaliyetleri aras?nda yer almaktad?r. Bu dersimizin konusu lojistik faaliyetlerin içerisinde yer alan temel ve destek fonksiyonlar?n? detayl? bir ?ekilde i?leyerek bir lojistik firmas?n?n veya üretim i?letmelerindeki lojistik bölümlerinin faaliyet alanlar?n? tan?tmak olacakt?r.

 

 

E??L 546- TÜKET?C? DAVRANI?LARI

Bu ders ö?rencilerin bireysel tüketiciler hakk?nda daha derinlemesine bir görü? sahibi olmalar?n? hedefler. Tüketimin psikolojik, sosyolojik ve kültürel boyutlar?na a??rl?k vererek, ö?rencilerin tüketicilerin iç dünyalar?na bakmay? ö?renmelerini sa?lar. Mikro konulardan makro konulara do?ru ilerleyen dersin kapsam?nda, tüketicinin alg?lamas?, ö?renmesi, motivasyonu, ki?ilik ve hayat tarz?, tutumlar?, kimlik tan?mlamas?, karar mekanizmalar?, toplumsal ve kültürel etkile?imleri gibi konular i?lenir. Tüketimin al??veri? öncesi, s?ras? ve sonras? boyutlar?na bak?l?r.

 

 

E??L 554- YATIRIM PROJELER? YATIRIM PROJELER?

Dersin temel amac? ö?rencileri yat?r?m projesi kavram? ile tan??t?rmak ve yat?r?m projelerinin nas?l haz?rlan?p de?erlendirilece?ini ö?renmelerini sa?lamakt?r. Yat?r?m projelerine ili?kin temel kavram ve tan?mlar, yat?r?m projelerinin türleri, yat?r?m projelerinin haz?rlanmas?ndaki a?amalar, yap?labilirlik çal??mas?, ticari karl?l?k analizi, risk ve belirsizlik ili?kisi ve ölçme yöntemleri, riskli yat?r?m projelerinin de?erlendirilmesi, toplumsal karl?l?k analizi.

 

 

E??L 536- YÖNEYLEM ARA?TIRMASI

Ö?rencilere i?letme yönetiminde s?kça kar??la??lan karma??k problemleri tan?tmak ve bu problemlere matematiksel modeller ve bilgisayar paket programlar? ile çözüm üretme yetene?i kazand?rmak. Karar verme süreci, karar analizleri, matematiksel modelleme, do?rusal programlama modelleri, ta??ma/ula?t?rma modelleri, atama/tahsis modelleri, tamsay?l? ve 0–1 tamsay?l? programlama modelleri, hedef programlama modelleri, ?ebeke modelleri.

 

 


Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi

Kullanıcı Adı:
Şifre
 
    DUYURULAR
Mersin Üniversitesi © 2009
Çiftlikköy Merkez Kampusu 33343 Mezitli / Mersin
Tel : 0 324 361 00 01 Faks : 0 324 361 00 15