Ana Sayfa
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YONETİMİ
ISLETME
KADIN ARASTIRMALARI
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMA
KALİTE YÖNETİMİ
AKADEMİK TAKVİM
İLETİŞİM


LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YONETİMİ

 LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZAKTAN E?İTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ülkemizde lojistik ve tedarik yönetimi alanında uzmanla?mı? kalifiye eleman ihtiyacı yüksek düzeyde olmasına ra?men bu alanda yüksek lisans e?itimi veren program çok az sayıda bulunmaktadır. Programın açılmasının amacı bu eksikli?i gidermek ve lojistik ve tedarik yönetimi alanındaki uzman sayısının artmasını sa?lamaktır.

Mersin’de lojistik sektörü, kentin en önemli ekonomik sektörü olarak ön plana çıkmaktadır. Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın yapımına yönelik çalı?malar ba?latılmı?tır. Mersin Limanı’nın geni?letilmesi ve yeni konteyner limanının yapılması planlanmaktadır. Mersin’de ülkemizin ilk kapsamlı Lojistik Merkezinin (Lojistik İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin) kurulmasına yönelik çalı?malar ba?latılmı?tır.

Ekonomik geli?meler ve sektördeki büyümeye paralel olarak uzmanla?mı? eleman ihtiyacı artmaktadır. Kalifiye eleman yeti?tirmeye yönelik e?itim ve sertifika programlarına yo?un katılım olmakta, söz konusu programlara katılan ö?rencilerin yüksek lisans e?itimi konusunda yo?un talepleri bulunmaktadır.

Bu programın amacı, bili?im teknolojilerinin sundu?u farklı e?itim imkânlarından faydalanarak, i? dünyasının stratejik ve rekabetçi alanlardaki gereksinimlerine uygun, temel i?letmecilik konularında uzmanla?ma sa?layacak biçimde ö?renim olana?ı sunmaktır. Programın zaman ve mekândan ba?ımsız bir yapıda olması, i? saatleri veya çalı?ma mekânı nedeni ile yüksek lisans e?itimine olanak bulamayan pek çok ki?i için uygun bir alternatif sunmaktadır.

Yüksek lisans programı kapsamında ö?rencilerin be? (5)  adet zorunlu ders kar?ılı?ında 15 kredilik ve en az be? (5) adet seçmeli ders kar?ılı?ında 15 kredilik olmak üzere toplamda en az on (10) adet ders kar?ılı?ında otuz (30) kredilik ders alması gerekmektedir. Seçmeli dersler, programa giren ö?rencilerin farklı konular üzerinde çalı?masını te?vik edecek ?ekilde hazırlanmı?tır. Bunun için farklı ara?tırma alanlarına yönelik olarak seçmeli dersler açılması öngörülmü?tür. Yüksek lisans programı kapsamında tanımlanan zorunlu ve seçmeli dersler a?a?ıdaki tabloda sunulmu?tur:

 

1. Dönem (Güz Dönemi)

Türü (S/Z)

Kredi (T-U-K)

Zorunlu Dersler

 

 

 

 

ELOJ 531

Tedarik Zinciri Yönetimi

Z

3-0-3

 

ELOJ 561

Finansal Yönetim

Z

3-0-3

Seçmeli Dersler (2 Ders Seçilecektir)

 

 

 

ELOJ 581

Ula?tırma ve Ta?ımacılık Sistemleri

S

3-0-3

 

ELOJ 551

Lojistik Tesisleri Tasarlama ve Kurma

S

3-0-3

 

ELOJ 541

Yönetim ve Organizasyon

S

3-0-3

 

ELOJ 583

Tahminleme Teknikleri

S

3-0-3

 

 

 

 

 

2. Dönem (Bahar Dönemi)

 

 

Zorunlu

 

 

 

 

 

ELOJ 532

Lojistik Yönetimi

Z

3-0-3

 

ELOJ 542

Tedarik Zincirinde Stratejik Yönetim

Z

3-0-3

Seçmeli Dersler (2 Ders Seçilecektir)

 

 

 

ELOJ 572

Da?ıtım Kanalları

S

3-0-3

 

ELOJ 562

Yatırım Projelerinin Analizi

S

3-0-3

 

ELOJ 552

Kentsel Lojistik

S

3-0-3

 

ELOJ 592

Dı? Ticaret Mevzuatı

S

3-0-3

 

ELOJ 582

Depo ve Stok Yönetimi

S

3-0-3

 

ELOJ 584

Lojistik Karar Destek Sistemleri

S

3-0-3

 

ELOJ 564

Lojistik Maliyetler ve Firma De?eri

S

3-0-3

 

ELOJ 594

Ta?ımacılık Ekonomisi

S

3-0-3

 

ELOJ 596

Örgüt ve Endüstri Psikolojisi

S

3-0-3

 

 

 

 

 

3. Dönem (Güz Dönemi)

 

 

Zorunlu

 

 

 

 

 

ELOJ 585

Tedarik Zinciri ve Lojistik Sistemleri Modelleme

Z

3-0-3

 

 

Dönem Projesi

Z

 

Seçmeli Dersler (1 Ders Seçilecektir)

 

 

 

ELOJ 533

Örnek Olaylarla Tedarik Zinciri Yönetimi

S

3-0-3

 

ELOJ 553

Lojistik ve Co?rafi Bilgi Sistemleri

S

3-0-3

 

ELOJ 563

Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi 

S

3-0-3

 

ELOJ 565

Uluslararası Finansman

S

3-0-3

 

ELOJ 571

Uluslararası Lojistik

S

3-0-3

 

 

DERS İÇERİKLERİ

ELOJ 531- Tedarik Zinciri Yönetimi

Günümüzde uluslararası pazarlarda ?irketler de?il tedarik zincirleri rekabet etmektedir. Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY), kısaca sürekli ve hızlı ürün/hizmet akı?larını organize etmek ve i?letme i? süreçlerini bir bütün olarak görmektir. Bu çerçevede yurtiçi ve uluslararası tedarikçilerle ili?kilerden fabrika ortamına, depo yönetiminden da?ıtım planlamasına kadar bir dizi faaliyeti sürekli etkile?im halindedir. Bütün bu geli?meler yeni bir yönetim anlayı?ını zorunlu kılarken yeni bir yönetici profili ortaya çıkarmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi dersinin amacı, bugünün ve gelece?in ?iddetli rekabet ortamında ba?arının Tedarik Zinciri Yönetimi'den geçti?ini vurgulamaktır.

ELOJ 532 – Lojistik Yönetimi:

Lojistik Yönetimi dersinin  konusu lojistik faaliyetlerin içerisinde yer alan temel ve destek fonksiyonlarını detaylı bir ?ekilde i?leyerek bir lojistik firmasının veya üretim i?letmelerindeki lojistik bölümlerinin faaliyet alanlarını tanıtmak olacaktır. Sipari? i?leme, satın alma, depolama ve stok yönetimi, ta?ımacılık sistemleri ve lojistik faaliyetleri birbirine ba?layan bilgi i?lem sistemleri konusunda tanımlayıcı bilgiler verilmektedir.

ELOJ 533 - Örnek Olaylarla Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetiminde, firmaların uygulamadaki ba?arı ve ba?arısızlık öykülerinin anlatıldı?ı vaka analizi çalı?malarıyla ö?rencilerin firmayı ve tedarik zincirini daha iyi anlayarak sorunları çözme konusunda beceri kazanması hedeflenmektedir. Aynı zamanda güncel makale yazılarında sunulaca?ı bu ders, bu programda alınan bütün derslerin tartı?ılmasına da olanak sa?lamaktadır. 

ELOJ 541 – Yönetim ve Organizasyon

Bu derste yönetim ve organizasyonun temel kavram ve teorileri anlatılmakta bu kavram ve teorileri kullanarak özel veya kamuya ait organizasyonların daha etkin nasıl i?leyebilecekleri gösterilmektedir. Spesifik olarak, insan davranı?ının dinamikleri, örgüt kültürü, motivasyon, bireysel davranı?ı de?erlendirmek ve ödüllendirmek, grup davranı?ı, gruplararası ihtilaf, ileti?im, liderlik, örgütlerde güç ve politika, karar verme ve örgütlerde de?i?im konuları ele alınmaktadır. Ayrıca, ö?renilen kavram ve teorilerin lojistik organizasyonlarına uygulanmasına ili?kin vakalar da ele alınmaktadır.

ELOJ 542 – Tedarik Zincirinde Stratejik Yönetim

Bu ders lojistik firmalarında rekabetçi bir avantaj yaratmak, bu avantajdan faydalanmak (de?er yaratmak) ve avantajı sürdürmek için firmanın örgütsel yapısı, varlık ile kabiliyetleri ve stratejik konumlandırması konularını ele alır. Bu do?rultuda islenen konular arasında lojistik sektöründe rekabet avantajı ve stratejik tutarlılık, endüstri analizi ve lojistik sektöründe anahtar basari faktörleri, varlık ve kabiliyetlerin analizi, risk ve belirsizlik altında karar verme, jenerik stratejiler ve lojistik sektörüne uygulanması, lojistikte inovatif uygulamalar, kurumsal stratejiler, global lojistik stratejileri, örgütsel yapının dizaynı ve yöneti?im gibi konular yer almaktadır.

ELOJ 551 - Lojistik Tesisleri Tasarlama ve Kurma

Bu derste lojistik merkez, da?ıtım merkezi, aktarma merkezi, depolama, ta?ıt depolama tesislerinin yer seçimi, ihtiyaç programı belirleme, yatırım ve i?letme maliyetleri analizi, teknik standartlar ve tasarım sürecinin, tasarımda güvenlik, hijyen, mekan ekonomisi, operasyon hızı, i?letme maliyetleri temel kavramları ve ilkelerinin kavranması, lojistik tesis tasarım ve kurulması a?amasında analiz ve problem çözüm yöntemlerinin örnekler üzerinden uygulanması amaçlanmaktadır.

ELOJ 552 - Kentsel Lojistik

Bu derste kentsel alanlarda faaliyet gösteren ticari i?letmelerin tedarik süreçlerinde kullanılan da?ıtım merkezi, araçları ve sistemlerinin kavranması, kentsel ula?ım ve trafik etkenleri, ula?ım altyapısı, toptan ve perakende ticaret hizmetlerinin da?ıtım sistemleri ve kanalları, nüfus ve mü?teri profiline ve i?letmelere uygun yer seçimi, hizmet kademelenmesi, tersine lojistik hizmetleri, ta?ıma araçları, güzergâh analizi ve maliyetleri, dı?sal riskleri dikkate alan sistem, yöntem ve yakla?ımların kuramsal düzeyde ve örnekler üzerinden kavranması amaçlanmaktadır.

ELOJ 553 - Lojistik ve Co?rafi Bilgi Sistemleri: Bu dersin temel amacı farklı disiplinlerden gelen ö?rencileri, lojistik özelinde Co?rafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) temel kavram, bile?en ve uygulama alanları ile tanı?tırmaktır. Ders kapsamında, lojistikte CBS’nin kullanımı; çizelgesel, vektör ve resim veri türleri; koordinat sistemleri; mekansal verilerin co?rafi olarak kaydedilmesi ve bükülmesi; çizelgesel verilerin mekansal verilerle ili?kilendirilmesi; konusal harita üretimi; geli?mi? vektör ve raster veri i?lem ve sorgulama araçları ile bu araçların kullanım alanları Özgür ve Açık Kaynak Kod (AKK) CBS yazılımları kullanılarak ele alınacaktır.

ELOJ 561 - Finansal Yönetim:

 Bu derste, ö?rencileri finansman terminolojisi ile tanı?tırmak, bir i?letmenin yönetiminde ihtiyaç duyabilecekleri temel finansal bilgilerle donatmak amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında; finansman fonksiyonu, finansal tablolar analizi, finansal planlama ve kontrol, i?letme sermayesi politikası, paranın zaman de?eri, sermaye bütçelemesi ve proje de?erleme yöntemleri, sermaye maliyeti, finansal yapı ve kaldıraç, temettü politikası ele alınacaktır.

ELOJ 562 - Yatırım Projelerinin Analizi:

Bu derste, ö?rencileri yatırım projesi kavramı ile tanı?tırmak ve yatırım projelerinin nasıl hazırlanıp de?erlendirilece?ini ö?retmek amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında; yatırım projelerine ili?kin temel kavram ve tanımlar, yatırım projelerinin türleri, yatırım projelerinin hazırlanmasındaki a?amalar, yapılabilirlik çalı?ması, ticari karlılık analizi, risk ve belirsizlik ili?kisi ve ölçme yöntemleri, riskli yatırım projelerinin de?erlendirilmesi, toplumsal karlılık analizi incelenecektir.

ELOJ 563 - Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi

Firmaların ba?arıya ula?abilmeleri ve ya?amlarını sürdürebilmeleri için küreselle?me ve buna ba?lı olarak da rekabetin artması, teknolojik geli?meler ve yeni yönetim yakla?ımları sonucunda riskin tespiti ve analizi önemli bir hal almı?tır. Bu derste de risk kavramı, risk türleri, riskle ilgili finansal skandallar ve düzenlemeler, risk analizi ve de?erlendirilmesi, risk yönetimi ve performans, tedarik zincirini etkileyen küreselle?me, maliyet azaltımı, e-ticaret, outsourcing gibi geli?meler, tedarik zincirinde kırılganlık, tedarik zincirinde riskler, bu risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi, tedarik zinciri risklerinin azaltılması yöntemleri (esneklik, sigorta, paket programlar vb) örnek olaylar yardımıyla i?lenecektir. 

ELOJ 564 - Lojistik Maliyetler ve Firma De?eri

Ba?arılı bir lojistik yönetim sisteminin olu?turulması ve için firmanın muhasebe ve stok kontrol sistemlerinin, buna ba?lı olarak da do?ru maliyet hesaplamalarının gerçekle?tirilmesi önem ta?ımaktadır. Bu derste de öncelikle lojistik faaliyetlerin (giri? lojisti?i, depo yönetimi ve çıkı? lojisti?i) çerçevesinde lojistik maliyetler, lojistik maliyetlerin yönetilmesinde ve kontrolünde kullanılan standart maliyetleme, bütçeleme, verimlilik standartları, JIT maliyetleme, faaliyete dayalı maliyetleme gibi geleneksel ve yeni yakla?ımlar açıklanacaktır.  Daha sonra ise İ?letmenin lojistik maliyetleri ve performansı arasındaki ili?ki kapsamında de?er kavramı, firma de?eri ve performansı, lojistik ve hissedar de?eri, performans ölçüm yöntemleri (Dengeli Puan Kartı, Ekonomik Katma De?er vb) i?lenecektir. 

ELOJ 565 - Uluslararası Finansman

Bu derste, ö?rencileri uluslararası ortamın ve bu ortamdaki geli?melerin ekonomik kararları ve i?letmeleri nasıl etkileyece?ini, olası zararın nasıl elimine edilece?ini ve nasıl yarar sa?lanaca?ı konularında bilgilendirmek ve analiz yapar hale getirmek amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında; uluslararası finansman kavramı, uluslararası finanstaki geli?me nedenleri, uluslararası ödeme sistemleri, döviz piyasaları, döviz kurularının tahmini, döviz kuru riski, döviz kuru riskinden korunma yolları, döviz kurundan korunmada türev finansal piyasa araçları, olası döviz kuru de?i?imi etkileri, uluslararası i?letme sermayesi ve duran varlık yönetimi, uluslararası piyasalar, geli?en piyasalar ve uluslararası bankacılık, uluslararası portföy yönetimi incelenecektir.

ELOJ 571 - Uluslararası Lojistik

Bu derste, lojisti?in temel faaliyeti olan deniz-kara-hava ve demiryolu ta?ımacılıkları, her bir ta?ımacılık türünün avantaj ve dezavantajları, mevcut alt yapılar, ulusal ve uluslararası mevzuatlar anlatılacaktır. Bu kapsamda, lojisti?in Türk ve dünya ekonomisindeki yeri de?erlendirilecektir. Ayrıca, uluslararası kombine ta?ımacılık, hizmet pazarlaması, lojistik sektöründe pazar ara?tırması ve hedef pazar analizi konuları da tartı?ılacaktır.

ELOJ 572 - Da?ıtım Kanalları

Bu derste, da?ıtım kanallarının örgütlenmesi ve faaliyetleri tanıtılacak, aracı-satıcı de?erlendirmesi, ara?tırma teknikleri, karma?ık fiyatlandırma, de?er analizi ve tutundurma yöntemleri konuları ele alınacaktır. Belirtilen konulardan da anla?ılaca?ı gibi, ders da?ıtım kanalını pazarlama dalının içindeki bir fonksiyon olarak inceleyecektir.

ELOJ 581-Ula?tırma ve Ta?ımacılık Sistemleri

Bu derste, ö?rencileri ula?tırma ve ta?ımacılık sistemlerinin teknik özellikleri, maliyetleri, geli?en teknolojiler ve tür seçimi modelleri hakkında bilgi edinmesi ve lojistik yönetiminde sistem seçiminde kullanılan yöntem ve ilkeleri kullanabilme kavrama ve uygulama becerisi kazanması amaçlanmaktadır. Dersin temel konuları karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve kombine ta?ımacılık istemleri, tür seçimi ölçütleri ve ilkeleri ile zamansal ve parasal maliyet analizleridir.

ELOJ 582 -  Depo ve Stok Yönetimi

İ?letmelerin en önemli maliyet kalemlerinden olan stoklar ve stokların saklanması faaliyetlerini analiz yöntemleri sunulmaktadır. Bu dersin kapsamında depo kurulu? yeri planlamasından ba?layarak, depo türleri, kapasitesi, depo içi tasarımı, elleçleme ve depo içi ta?ıma i?lemleri ile ürün/hammadde saklama süreci (stok kontrolü) tartı?ılacaktır.

ELOJ 583 - Tahminleme Teknikleri

Bu derste, lojistik yönetiminde önemli kararların alınmasında yararlanılan çe?itli tahminleme teknikleri tanıtılarak ö?rencilere geçmi? veriler yardımı ile gelece?e yönelik tahminler yapabilme ve yapılan tahminlerin güvenilirli?ini ölçebilme yetene?i kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında basit ortalama, hareketli ortalamalar, üstel düzeltme, trend analizi, regresyon analizi, mevsimsel dalgalanmalar ve trende oranlama teknikleri, bilgisayar uygulamaları ile de desteklenerek ele alınacaktır.

ELOJ 584 - Lojistik Karar Destek Sistemleri

 Bu derste, lojistik yönetiminde karar almayı desteklemeye yönelik sistem ve yöntemler tanıtılarak ö?rencilere bu tür sistem ve yöntemleri kullanabilme ve bunlar yardımı ile önemli lojistik kararları alabilme yetene?i kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında lojistik karar destek sistemlerinin kullanıcı ara yüzü, veri tabanı, model ve raporlama gibi temel bile?enleri yanında karar destek sistemlerinin tasarım ve geli?tirme ilkeleri bilgisayar uygulamaları ile birlikte ele alınacaktır.

ELOJ 585 - Tedarik Zinciri ve Lojistik Sistemleri Modelleme

Bu derste, tedarik zinciri ve lojistik sistemlerin analizinde sıkça kullanılan matematiksel ve simülasyon modelleri tanıtılarak ö?rencilere model kurabilme ve bu modelleri çözebilme yetene?i kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında lojistik sistemlerin analizinde do?rusal programlama, ta?ıma/ula?tırma ve ?ebeke modelleri ele alınacak ve bu modellerin çözümünde bilgisayar kullanımına a?ırlık verilecektir.

ELOJ 591 - Yönetim Ekonomisi

Bu ders mikro-iktisat teorisinin firmaların pratik karar alma süreçlerine uygulamasını konu almaktadır. Ders, optimal karar alma, talep analizi, üretim ve maliyet analizi, belirsizlik ko?ullarında karar alma, stratejik kararlar, asimetrik bilgi problemleri, bilginin de?eri, ihale süreçleri gibi konuları irdelemektedir. Derste matematiksel teknikler kullanılmakla birlikte karar alma süreçlerinin mantı?ı daha çok vurgulanmaktadır. Bu çerçevede i?letmelerde daha etkin karar almaya ili?kin örnek olaylar irdelenmektedir. 

ELOJ 592 Dı? Ticaret Mevzuatı

Bu ders kapsamında, dünya Ticaret Sistemi, Dı? Ticaret ve Türk Vergi Sistemi, Temel gümrük kavramları, Türkiye'de gümrük idaresinin yapısı, gümrük vergisi uygulamasında mükellefiyet, istisna, muafiyet ve genel i?lemler, giri? ve çıkı? rejimi, gümrük kıymetinin belirlenmesi ve kontrolü, geçici çıkı? ve geri gelen e?ya, özel gümrük rejimleri, gümrük cezaları konularına de?inilmektedir.

ELOJ 594 -  Ta?ımacılık Ekonomisi

Bu dersin amacı temel ekonomik teorilerin ta?ımacılık sektörüyle ili?kili anlatılmasıdır.  Bu ders kapsamında ilk olarak ta?ımacılık ekonomisindeki temel kavramlar verilecektir. Bu derste, Ta?ımacılıkta arz ve talep analizi, sektörün piyasa yapısı,  tam ve aksak rekabet piyasaları, ta?ımalıkta hizmet ve maliyet analizi, ta?ımacılıkta fiyat analizi, optimal üretim, dı?sallıklar, sektörle ilgili makro ekonomik konular, sektörün ülke ekonomisindeki yeri, sektörü ilgili makro ekonomik de?i?kenler ve bunların ekonometrik uygulamaları anlatılacaktır. Bununla birlikte, güncel ekonomik sorunlar kapsamında ta?ımacılık sektörü ile ilgili tartı?malar yapılacaktır.

ELOJ 596 – Örgüt ve Endüstri Psikolojisi

Bu ders kapsamında örgütsel ba?lamda insan davranı?ı ve bili?sel süreçler incelenmektedir. Dersi alan ö?rencinin endüstriyel ve örgütsel yapılarda insan davranı?ının özelliklerini bilmesi ve de?erlendirme becerilerini geli?tirmesi beklenmektedir. Bu derste örgüt ve endüstri psikolojisinin tanımı, yöntemi, kuramsal geli?imi, i? analizi ve i? de?erlendirme, personel seçimi, personel performansının de?erlendirilmesi, güdülenme, i? doyumu, örgütsel ileti?im, liderlik, grup davranı?ı, takımlar, gruplar arası çatı?ma ve çatı?ma çözümleri, örgütsel geli?me konuları i?lenecektir.

 


Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi

Kullanıcı Adı:
Şifre
 
    DUYURULAR
Mersin Üniversitesi © 2009
Çiftlikköy Merkez Kampusu 33343 Mezitli / Mersin
Tel : 0 324 361 00 01 Faks : 0 324 361 00 15