Ana Sayfa
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YONETİMİ
ISLETME
KADIN ARASTIRMALARI
İNSAN KAYNAKLARI Y?NETİMİ VE KARİYER DANI?MA
KALİTE Y?NETİMİ
AKADEMİK TAKVİM
İLETİ?İM


KALİTE Y?NETİMİ

 KALİTE YÖNETİMİ UZAKTAN E?İTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

PROGRAMI

Kalite, yüksek ortalama, dü?ük varyans, daha fazla seçenek ve mü?terilerin beklentilerini kar?ılamak anlamlarına gelmektedır. Kalite yönetimi ya da toplam kalite yönetimi bir organizasyonun üretti?i ürünün (hizmet veya malların) kalitesini ve organizasyonun verimlili?ini artırmayı amaçlamaktadır. Kalite yönetimi özellikle 1990’lı yıllardan sonra yönetimin en popüler konularından biri haline geldi. Bazı ara?tırmalar firmaların çok büyük bir bölümünün ve pek çok kamu kurumunun kalite yönetimi prensiplerini uyguladı?ını ve bu prensipler çerçevesinde önemli miktarda maddi kaynak ve zaman harcadı?ını göstermektedir. Ancak, kalite yönetim uygulamaları kamu ve özel sektörde geni?lerken, organizasyonların bu uygulamalardan elde etti?i yarar konusunda tartı?malar sürmektedir. Pek çok kurum için kalite yönetimi uygulamaları bir öncelik olmasına ra?men, önemli sayıda kurumda bu uygulamalardan elde edilen yararın beklenenin çok altında oldu?u bilinmektedir. Bu da, kalite yönetim prensiplerinin uygulanmasında bir beceri açı?ına i?aret etmektedir. Açılması önerilen yüksek lisans programının temel amacı kalite yönetim prensiplerinin topluma yayılmasını sa?lamak, ortama uygun kalite uygulamalarının nasıl seçilebilece?i, geli?tirilece?i ve uygulamaya konulaca?ı konusunda uygulayıcılara ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Programda, kalite yönetimi alanında uzmanla?mı? mezunlar yeti?tirilmesi, sektörde çalı?an veya kariyer yapmayı amaçlayan ancak yeterli düzeyde uzmanlık e?itimi alamayan lisans mezunlarına lisans üstü düzeyde uzmanlık bilgisinin sa?lanması amaçlanmaktadır. Programda kalite yönetimi, toplam kalite yönetimi, sürekli iyile?tirme, reengineering, vb. üst düzeyde bilginin üretildi?i, payla?ıldı?ı, yayıldı?ı ve uygulamaya aktarıldı?ı; kuramsal bilginin uygulama ile ili?kilendirildi?i, ara?tırmanın desteklendi?i; dünyadaki ve ülkedeki de?i?en ve geli?en e?itim anlayı?larına uyum sa?layan bir ortam olu?turulması amaçlamaktadır.

Yüksek lisans programı kapsamında ö?rencilerin be? (5)  adet zorunlu ders kar?ılı?ında 15 kredilik ve en az be? (5) adet seçmeli ders kar?ılı?ında 15 kredilik olmak üzere toplamda en az on (10) adet ders kar?ılı?ında otuz (30) kredilik ders alması gerekmektedir. Seçmeli dersler, programa giren ö?rencilerin ihtiyacına uygun konular üzerinde çalı?masına imkan verecektir. Bunun için farklı ara?tırma alanlarına yönelik olarak seçmeli dersler açılması öngörülmü?tür. Yüksek lisans programı kapsamında tanımlanan zorunlu ve seçmeli dersler a?a?ıdaki tabloda sıralanmı?tır

 

 

 

 

 

 

1.      YARIYIL DERS PROGRAMI

KODU

DERSİN ADI

 Kredi/Saat

 TÜRÜ

EKAL 501

Kalite Yönetimi

3-0-3

S

EKAL 503

Proje Yönetimi

3-0-3

S

EKAL 505

Ara?tırma Yöntemleri

3-0-3

S

EKAL 507

İnsan Kaynakları ve Endüstriyel Psikoloji

3-0-3

S

EKAL 509

Süreç ve  Kalite Geli?tirme

3-0-3

S

EKAL 511

Yönetim Ekonomisi  

3-0-3

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      YARIYIL DERS PROGRAMI

KODU

DERSİN ADI

 Kredi/Saat

 TÜRÜ

EKAL 502

Stratejik Yönetim

3-0-3

S

EKAL 504

Kalite Maliyetleri

3-0-3

S

EKAL 506

İstatistiksel Kalite Kontrolü

3-0-3

S

EKAL 508

Kalite Tetkikleri

3-0-3

S

EKAL 510

Hizmet Kalitesi

3-0-3

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      YARIYIL DERS PROGRAMI

KODU

DERSİN ADI

 Kredi/Saat

 TÜRÜ

EKAL 513

Liderlik

3-0-3

S

EKAL 515

Örgütsel De?i?im ve Geli?im

3-0-3

S

EKAL 517

Sayısal Karar Verme Yöntemleri

3-0-3

S

EKAL 519

Kalite Yönetim Sistemleri

3-0-3

S

EKAL 521

Süreç Yeniden Yapılandırma

3-0-3

S

 

Dönem Projesi           

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS İÇERİKLERİ

EKAL-501   KALİTE YÖNETİMİ    (3 Kredi –Seçmeli)

Kalite Kavramı, Kalitenin tarihi ve Geli?imi, Klasik Yönetim Felsefesi, kalite prensipleri, toplam kalite yönetimi, temel unsurlar ve uygulama adımları, EFOM mükemmellik modeli, kalite maliyetleri, faaliyet bazlı maliyet sistemi  bu dersin kapsamı içinde yer almaktadır.

EKAL-503   PROJE YÖNETİMİ    (        3 Kredi –Seçmeli)

Dersteki temel kavramlar, proje yönetiminde örgütsel yapı, programlama, kritik yol ile programlama zaman esaslı teknikler, pert/cpm, proje kontrolü, kaynakların yönetimi proje planlama ve i? gücü dengeleme, gant ?emaları ve proje yönetiminde bili?im sistemleri.

EKAL-505   ARA?TIRMA YÖNTEMLERİ (3 Kredi –Seçmeli)

Bu dersin amacı ö?rencilerin bilimsel yöntemlere dayalı ara?tırma yürütme ve ara?tırma bulgularını raporlama becelerini ve yeteneklerini geli?tirmektir. Bu amaçla, ara?tırma sorusunun ve hipotezlerinin olu?turulması, kaynak tarama, ara?tırma sorusuna uygun ara?tırma yöntemlernin (gözlem, vaka çalı?ması, anket, mülakat, korelasyona dayalı, deneysel) belirlenmesi, örneklem seçimi, veri Toplama, veri analizi ve bulguların raporlanması konuları kurumsal ve uygulamalı olarak i?lenecektir.

EKAL-507   İNSAN KAYNAKLARI VE ENDÜSTRİYEL PSİKOLOJİ (3 Kredi –Seçmeli)

İnsan kaynaklarının planlanması, i? analizi – i? tanımları, i? de?erleme, i? doyumu, e?itim ihtiyaç planlaması, e?itim etkinli?ini ölçme, performans de?erlendirme dersin içeri?ini olu?turmaktadır.

EKAL-509  SÜREÇ VE  KALİTE GELİ?TİRME (3 Kredi –Seçmeli)

Akı? ?emaları, pareto, sebep sonuç diyagramları, FMEA, kök sebep analiz vb. ili?ki digrafı, SIPOC diyagramları, kıyaslama vb., sürekli iyile?tirme teknikleri, süreç yönetimi, kalite fonksiyon göçerimi (QFD) konuları dersin içeri?ini ?ekillendirecektir.

EKAL-511   YÖNETİM EKONOMİSİ (3 Kredi –Seçmeli)

Bu ders, i?letme karar sürecinde iktisadi bilgilerin kullanımı ve analizi konularını incelemektedir. Ö?renciler mikroekonomik analiz ve mikroekonominin gerçek i?letmedeki yerini, iktisadın i?letme problemlerini çözmedeki kapsam ve limitleri konularındaki yetilerini geli?tireceklerdir. Bu dersin kapsamındaki konular: modelleme konseptleri, talep analiz ve tahmini, üretim ve maliyet analizi, fiyatlandırma mekanizmaları, rekabetçi, monopol, monopson ve oligopol piyasalar ile belirsizliktir.

EKAL-502 STRATEJİK YÖNETİM (3 Kredi –Seçmeli)

Ders konuları arasında strateji kavramı, stratejik tutarlılık, endüstri analizi, firma analizi, oyun teorisi, belirsizlik altında karar verme, jenerik stratejiler, teknoloji yönetimi, inovasyon yönetimi, yatay ve dikey bütünle?me, global stratejiler, örgütsel yapı ve dizayn ve çok segmentli firma yönetimi gibi konular yer almaktadır.

EKAL-504 KALİTE MALİYETLERİ (3 Kredi –Seçmeli)

Kalite güvence sistemlerinde kalite maliyetleri, maliyet muhasebesi ve amaçları, maliyet ve gider kavramları, maliyet giderlerinin sınıflandırılması, kalite maliyeti kavramı ve kalite maliyetlerinin sınıflandırmasında yakla?ımlar, önleme maliyetleri, ölçme maliyetleri, ölçme de?erleme maliyetleri,  içsel ba?arısızlık maliyetleri, dı?sal ba?arısızlık maliyetleri, kalite maliyet sisteminin kurulu?u  i?leyi?i ve amaçları, kalite maliyetleri raporlanması, kalite maliyetleri raporlanması, kalite maliyetleri analizi, ıso 9000/2000 ve kalite maliyetlerine bakı?, kalite maliyetleri sistemi dokümantasyonu, yüksek kalite maliyetlerinin sorunları ve etkin çözümler, kalite maliyetlerinin muhasebele?tirilmesi konularında tanımlayıcı bilgiler verilmektedir.                                                

EKAL-506 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ (3 Kredi –Seçmeli)               

Dersin amacı, temel kavramlar, verileri toplama ve özetleme, olasılık da?ılı?ları, istatiksel yorumlama, de?i?kenler arasındaki ili?kiler, istatiksel süreç kontrolü, süreç yetenek analizleri ve kabul örneklerini kapsamaktadır.

 

EKAL-508 KALİTE TETKİKLERİ (3 Kredi –Seçmeli)

Tetkik nedir, tetkik türleri, iç ve dı? tetkikler, ürün, süreç ve sistem tetkikleri, tetkinçinin özellikleri neler olmalıdır, tetkikin standardları nelerdir, tetkikte yapılan hatalar ve takip tetkikleri vb.konularını içermektedir.

EKAL-510 HİZMET KALİTESİ (3 Kredi –Seçmeli)

Bu derste, hizmet kavramı ve ürünlerden farkı, hizmet i?letmeleri ve hizmet i?letmelerinin sınıflandırması, hizmet  kalitesi ve önemi, hizmet kalitesinin boyutları, hizmet kalitesi ve hizmetlerde verimlilik ili?kisi, toplam hizmet kalitesinde ba?arının anahtar elemanları ve mü?teri memnuniyeti-mü?teri ili?kileri konuları ele alınacaktır.

EKAL-513 LİDERLİK (3 Kredi –Seçmeli)

Bu dersin kapsamı, liderlik kavramı nedir, liderlik modelleri, takım yönetimi kavramı, takım olu?um süreci, liderin takım etkinliklerindeki rolü ve takımlardaki ileti?im becerileri konularıdır.                                        

EKAL-515 ÖRGÜTSEL DE?İ?İM VE GELİ?İM (3 Kredi –Seçmeli)

Örgütsel  de?i?im ve geli?im kavramı, örgütsel de?i?im modelleri, örgütsel de?i?im türleri, örgütsel de?i?im stratejileri, örgütsel geli?im süreci ve örgütsel geli?im stratejileri ve müdahaleleri, örgütsel geli?im teknikleri konularında ö?rencilerin geli?imleri sa?lanacaktır.

EKAL-517 SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ      (3 Kredi –Seçmeli)

Gruplanmı? ve gruplanmamı? verilerin analizi, zaman serileri analizi, olasılık kavramı kesikli ve sürekli da?ılımlar, hipotez testleri, do?rusal programlama, atama yöntemi, çok amaçlı karar verme yöntemleri, dinamik programlama modelleri ve simülasyon teknikleri dersin içeri?ini olu?turmaktadır.

EKAL-519 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (3 Kredi –Seçmeli)

Dersin Amacı, ISO 9000, ISO 14000,ISO 22000, vd.ISO Kalite Yönetimi Standartları, SA, Sorumluluk Standardı, AA 1000 Sosyal ve Etik Hesap Verebilirlik Standardı ve di?er konularını kapsamaktadır.

EKAL-521 SÜREÇ YENİDEN YAPILANDIRMA  (3 Kredi –Seçmeli)                   

Bu ders mü?teri için yaratılan de?eri artırabilmek ve sürekli de?i?en çevreye organizasyonun ayak uydurabilmesi için i? süreçlerinin ve süreç performansının nasıl geli?tirilebilece?ine odaklanmaktadır. Ders, i? süreçlerinin zaafiyetlerini de?erlendirme ve olası geli?me alanlarını belirleme ve planlama, süreç performansını ölçme ve artırma, i? süreçlerini yeniden dizayn etme, de?er yönetimi, yalın üretim, altı sigma gibi konuları kapsamaktadır.

 


Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi

Kullanıcı Adı:
Şifre
 
    DUYURULAR
Mersin Üniversitesi © 2009
Çiftlikköy Merkez Kampusu 33343 Mezitli / Mersin
Tel : 0 324 361 00 01 Faks : 0 324 361 00 15