Ana Sayfa
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YONETİMİ
ISLETME
KADIN ARASTIRMALARI
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMA
KALİTE YÖNETİMİ
AKADEMİK TAKVİM
İLETİŞİM


KALİTE YÖNETİMİ

 KALİTE YÖNETİMİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

PROGRAMI

Kalite, yüksek ortalama, düşük varyans, daha fazla seçenek ve müşterilerin beklentilerini karşılamak anlamlarına gelmektedır. Kalite yönetimi ya da toplam kalite yönetimi bir organizasyonun ürettiği ürünün (hizmet veya malların) kalitesini ve organizasyonun verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır. Kalite yönetimi özellikle 1990’lı yıllardan sonra yönetimin en popüler konularından biri haline geldi. Bazı araştırmalar firmaların çok büyük bir bölümünün ve pek çok kamu kurumunun kalite yönetimi prensiplerini uyguladığını ve bu prensipler çerçevesinde önemli miktarda maddi kaynak ve zaman harcadığını göstermektedir. Ancak, kalite yönetim uygulamaları kamu ve özel sektörde genişlerken, organizasyonların bu uygulamalardan elde ettiği yarar konusunda tartışmalar sürmektedir. Pek çok kurum için kalite yönetimi uygulamaları bir öncelik olmasına rağmen, önemli sayıda kurumda bu uygulamalardan elde edilen yararın beklenenin çok altında olduğu bilinmektedir. Bu da, kalite yönetim prensiplerinin uygulanmasında bir beceri açığına işaret etmektedir. Açılması önerilen yüksek lisans programının temel amacı kalite yönetim prensiplerinin topluma yayılmasını sağlamak, ortama uygun kalite uygulamalarının nasıl seçilebileceği, geliştirileceği ve uygulamaya konulacağı konusunda uygulayıcılara ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Programda, kalite yönetimi alanında uzmanlaşmış mezunlar yetiştirilmesi, sektörde çalışan veya kariyer yapmayı amaçlayan ancak yeterli düzeyde uzmanlık eğitimi alamayan lisans mezunlarına lisans üstü düzeyde uzmanlık bilgisinin sağlanması amaçlanmaktadır. Programda kalite yönetimi, toplam kalite yönetimi, sürekli iyileştirme, reengineering, vb. üst düzeyde bilginin üretildiği, paylaşıldığı, yayıldığı ve uygulamaya aktarıldığı; kuramsal bilginin uygulama ile ilişkilendirildiği, araştırmanın desteklendiği; dünyadaki ve ülkedeki değişen ve gelişen eğitim anlayışlarına uyum sağlayan bir ortam oluşturulması amaçlamaktadır.

Yüksek lisans programı kapsamında öğrencilerin beş (5)  adet zorunlu ders karşılığında 15 kredilik ve en az beş (5) adet seçmeli ders karşılığında 15 kredilik olmak üzere toplamda en az on (10) adet ders karşılığında otuz (30) kredilik ders alması gerekmektedir. Seçmeli dersler, programa giren öğrencilerin ihtiyacına uygun konular üzerinde çalışmasına imkan verecektir. Bunun için farklı araştırma alanlarına yönelik olarak seçmeli dersler açılması öngörülmüştür. Yüksek lisans programı kapsamında tanımlanan zorunlu ve seçmeli dersler aşağıdaki tabloda sıralanmıştır

 

 

 

 

 

 

1.      YARIYIL DERS PROGRAMI

KODU

DERSİN ADI

 Kredi/Saat

 TÜRÜ

EKAL 501

Kalite Yönetimi

3-0-3

S

EKAL 503

Proje Yönetimi

3-0-3

S

EKAL 505

Araştırma Yöntemleri

3-0-3

S

EKAL 507

İnsan Kaynakları ve Endüstriyel Psikoloji

3-0-3

S

EKAL 509

Süreç ve  Kalite Geliştirme

3-0-3

S

EKAL 511

Yönetim Ekonomisi  

3-0-3

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      YARIYIL DERS PROGRAMI

KODU

DERSİN ADI

 Kredi/Saat

 TÜRÜ

EKAL 502

Stratejik Yönetim

3-0-3

S

EKAL 504

Kalite Maliyetleri

3-0-3

S

EKAL 506

İstatistiksel Kalite Kontrolü

3-0-3

S

EKAL 508

Kalite Tetkikleri

3-0-3

S

EKAL 510

Hizmet Kalitesi

3-0-3

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      YARIYIL DERS PROGRAMI

KODU

DERSİN ADI

 Kredi/Saat

 TÜRÜ

EKAL 513

Liderlik

3-0-3

S

EKAL 515

Örgütsel Değişim ve Gelişim

3-0-3

S

EKAL 517

Sayısal Karar Verme Yöntemleri

3-0-3

S

EKAL 519

Kalite Yönetim Sistemleri

3-0-3

S

EKAL 521

Süreç Yeniden Yapılandırma

3-0-3

S

 

Dönem Projesi           

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS İÇERİKLERİ

EKAL-501   KALİTE YÖNETİMİ    (3 Kredi –Seçmeli)

Kalite Kavramı, Kalitenin tarihi ve Gelişimi, Klasik Yönetim Felsefesi, kalite prensipleri, toplam kalite yönetimi, temel unsurlar ve uygulama adımları, EFOM mükemmellik modeli, kalite maliyetleri, faaliyet bazlı maliyet sistemi  bu dersin kapsamı içinde yer almaktadır.

EKAL-503   PROJE YÖNETİMİ    (        3 Kredi –Seçmeli)

Dersteki temel kavramlar, proje yönetiminde örgütsel yapı, programlama, kritik yol ile programlama zaman esaslı teknikler, pert/cpm, proje kontrolü, kaynakların yönetimi proje planlama ve iş gücü dengeleme, gant şemaları ve proje yönetiminde bilişim sistemleri.

EKAL-505   ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3 Kredi –Seçmeli)

Bu dersin amacı öğrencilerin bilimsel yöntemlere dayalı araştırma yürütme ve araştırma bulgularını raporlama becelerini ve yeteneklerini geliştirmektir. Bu amaçla, araştırma sorusunun ve hipotezlerinin oluşturulması, kaynak tarama, araştırma sorusuna uygun araştırma yöntemlernin (gözlem, vaka çalışması, anket, mülakat, korelasyona dayalı, deneysel) belirlenmesi, örneklem seçimi, veri Toplama, veri analizi ve bulguların raporlanması konuları kurumsal ve uygulamalı olarak işlenecektir.

EKAL-507   İNSAN KAYNAKLARI VE ENDÜSTRİYEL PSİKOLOJİ (3 Kredi –Seçmeli)

İnsan kaynaklarının planlanması, iş analizi – iş tanımları, iş değerleme, iş doyumu, eğitim ihtiyaç planlaması, eğitim etkinliğini ölçme, performans değerlendirme dersin içeriğini oluşturmaktadır.

EKAL-509  SÜREÇ VE  KALİTE GELİŞTİRME (3 Kredi –Seçmeli)

Akış şemaları, pareto, sebep sonuç diyagramları, FMEA, kök sebep analiz vb. ilişki digrafı, SIPOC diyagramları, kıyaslama vb., sürekli iyileştirme teknikleri, süreç yönetimi, kalite fonksiyon göçerimi (QFD) konuları dersin içeriğini şekillendirecektir.

EKAL-511   YÖNETİM EKONOMİSİ (3 Kredi –Seçmeli)

Bu ders, işletme karar sürecinde iktisadi bilgilerin kullanımı ve analizi konularını incelemektedir. Öğrenciler mikroekonomik analiz ve mikroekonominin gerçek işletmedeki yerini, iktisadın işletme problemlerini çözmedeki kapsam ve limitleri konularındaki yetilerini geliştireceklerdir. Bu dersin kapsamındaki konular: modelleme konseptleri, talep analiz ve tahmini, üretim ve maliyet analizi, fiyatlandırma mekanizmaları, rekabetçi, monopol, monopson ve oligopol piyasalar ile belirsizliktir.

EKAL-502 STRATEJİK YÖNETİM (3 Kredi –Seçmeli)

Ders konuları arasında strateji kavramı, stratejik tutarlılık, endüstri analizi, firma analizi, oyun teorisi, belirsizlik altında karar verme, jenerik stratejiler, teknoloji yönetimi, inovasyon yönetimi, yatay ve dikey bütünleşme, global stratejiler, örgütsel yapı ve dizayn ve çok segmentli firma yönetimi gibi konular yer almaktadır.

EKAL-504 KALİTE MALİYETLERİ (3 Kredi –Seçmeli)

Kalite güvence sistemlerinde kalite maliyetleri, maliyet muhasebesi ve amaçları, maliyet ve gider kavramları, maliyet giderlerinin sınıflandırılması, kalite maliyeti kavramı ve kalite maliyetlerinin sınıflandırmasında yaklaşımlar, önleme maliyetleri, ölçme maliyetleri, ölçme değerleme maliyetleri,  içsel başarısızlık maliyetleri, dışsal başarısızlık maliyetleri, kalite maliyet sisteminin kuruluşu  işleyişi ve amaçları, kalite maliyetleri raporlanması, kalite maliyetleri raporlanması, kalite maliyetleri analizi, ıso 9000/2000 ve kalite maliyetlerine bakış, kalite maliyetleri sistemi dokümantasyonu, yüksek kalite maliyetlerinin sorunları ve etkin çözümler, kalite maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi konularında tanımlayıcı bilgiler verilmektedir.                                                

EKAL-506 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ (3 Kredi –Seçmeli)               

Dersin amacı, temel kavramlar, verileri toplama ve özetleme, olasılık dağılışları, istatiksel yorumlama, değişkenler arasındaki ilişkiler, istatiksel süreç kontrolü, süreç yetenek analizleri ve kabul örneklerini kapsamaktadır.

 

EKAL-508 KALİTE TETKİKLERİ (3 Kredi –Seçmeli)

Tetkik nedir, tetkik türleri, iç ve dış tetkikler, ürün, süreç ve sistem tetkikleri, tetkinçinin özellikleri neler olmalıdır, tetkikin standardları nelerdir, tetkikte yapılan hatalar ve takip tetkikleri vb.konularını içermektedir.

EKAL-510 HİZMET KALİTESİ (3 Kredi –Seçmeli)

Bu derste, hizmet kavramı ve ürünlerden farkı, hizmet işletmeleri ve hizmet işletmelerinin sınıflandırması, hizmet  kalitesi ve önemi, hizmet kalitesinin boyutları, hizmet kalitesi ve hizmetlerde verimlilik ilişkisi, toplam hizmet kalitesinde başarının anahtar elemanları ve müşteri memnuniyeti-müşteri ilişkileri konuları ele alınacaktır.

EKAL-513 LİDERLİK (3 Kredi –Seçmeli)

Bu dersin kapsamı, liderlik kavramı nedir, liderlik modelleri, takım yönetimi kavramı, takım oluşum süreci, liderin takım etkinliklerindeki rolü ve takımlardaki iletişim becerileri konularıdır.                                        

EKAL-515 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE GELİŞİM (3 Kredi –Seçmeli)

Örgütsel  değişim ve gelişim kavramı, örgütsel değişim modelleri, örgütsel değişim türleri, örgütsel değişim stratejileri, örgütsel gelişim süreci ve örgütsel gelişim stratejileri ve müdahaleleri, örgütsel gelişim teknikleri konularında öğrencilerin gelişimleri sağlanacaktır.

EKAL-517 SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ      (3 Kredi –Seçmeli)

Gruplanmış ve gruplanmamış verilerin analizi, zaman serileri analizi, olasılık kavramı kesikli ve sürekli dağılımlar, hipotez testleri, doğrusal programlama, atama yöntemi, çok amaçlı karar verme yöntemleri, dinamik programlama modelleri ve simülasyon teknikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

EKAL-519 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (3 Kredi –Seçmeli)

Dersin Amacı, ISO 9000, ISO 14000,ISO 22000, vd.ISO Kalite Yönetimi Standartları, SA, Sorumluluk Standardı, AA 1000 Sosyal ve Etik Hesap Verebilirlik Standardı ve diğer konularını kapsamaktadır.

EKAL-521 SÜREÇ YENİDEN YAPILANDIRMA  (3 Kredi –Seçmeli)                   

Bu ders müşteri için yaratılan değeri artırabilmek ve sürekli değişen çevreye organizasyonun ayak uydurabilmesi için iş süreçlerinin ve süreç performansının nasıl geliştirilebileceğine odaklanmaktadır. Ders, iş süreçlerinin zaafiyetlerini değerlendirme ve olası gelişme alanlarını belirleme ve planlama, süreç performansını ölçme ve artırma, iş süreçlerini yeniden dizayn etme, değer yönetimi, yalın üretim, altı sigma gibi konuları kapsamaktadır.

 


Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi

Kullanıcı Adı:
Şifre
 
    DUYURULAR
Mersin Üniversitesi © 2009
Çiftlikköy Merkez Kampusu 33343 Mezitli / Mersin
Tel : 0 324 361 00 01 Faks : 0 324 361 00 15