Ana Sayfa
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YONETİMİ
ISLETME
KADIN ARASTIRMALARI
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMA
KALİTE YÖNETİMİ
AKADEMİK TAKVİM
İLETİŞİM


İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

2010 Adrese Dayalı Nüfus Sayımı’na göre ülkemizin nüfusunun yarısı 29,2 yaşından küçüktür. Ayrıca nüfusun %60’ı 35 yaşın altındadır. 2007-2008 Eğitim yılında 240.306 kişi üniversitelerden lisans, ön lisans ve açık öğretim mezunu olmuştur. Okul öncesinden yüksek öğrenime kadar resmi ve özel kurumlardaki öğrenci sayısı ülke nüfusunun yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır (TÜİK, ÖSYM, MEB). Yüksek öğrenime kadar olan bu nüfusa kişisel özelliklerine uygun meslekleri seçmeleri için rehberlik edilmesi gereklidir. Üniversitelerimizden mezun olan genç nüfusa da gerekli kariyer planlaması ve yönetimi desteği verilmesi Ülkemizde işsizliğin azaltılması ve ülke kalkınması için önemli bir husustur.

2010 yılında Türkiye genelinde işsiz sayısı 3 milyon 46 bin kişi ve işsizlik oranı yüzde 11,9’dur. Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 21,7’dir. Bu işsiz nüfusunda uygun meslek, iş, eğitim konusunda kariyer danışmanlığına ihtiyacı vardır. Bu kişilerin kendi eksikliklerini gidermesi, uygun iş arama yöntem ve araçlarını kullanmaları önemli bir konudur.

Ülkemizde iş ve meslek seçimi bilinçli yapılmamakta ve rastlantısal olmaktadır. Bu durumda çalışanların motivasyon eksikliğine, verim düşüklüğüne ve sık iş değiştirmelerine neden olmaktadır. İşletmeleri etkileyen bu sorunlar, ülke ekonomimizi de olumsuz olarak etkilemektedir. Yöneticilerin bu sorunları azaltacak temel insan kaynakları yönetimi kapsamında gerekli olan temel yönetsel, psikoloji ve sosyoloji konularını bilmelerini gerekmektedir.

Dünya ekonomik ve sosyal bakımdan hızla değişmektedir. Ülkemizin de dünyadaki bu hızlı değişime hızla uyum sağlaması bir zorunluluktur. Özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı değişim sonucunda yeni meslekler, iş alanları ve iş arama araçları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle işgücü piyasasında yer alan bireylerin kariyer gelişimi konusunda danışmanlık hizmetlerine ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır. 

Ülkemizde Türkiye İş Kurumu (İş ve İşçi Bulma Kurumu) 1946 yılında kurulmuş ve 2000 yılına kadar iş bulma hizmetleri konusunda temel hizmet veren kuruluş olmuştur. 1990 yılların sonuna kadar işe yerleştirme hizmetlerinin sağlanması konusunda kamu tekeli söz konusu iken, bu tarihten itibaren bu tür hizmetlerin sağlanmasında kamu tekeli uygulaması kırılmış ve özel sektör kuruluşlarının da bu alanda faaliyette bulunmasının önündeki tüm engeller kaldırılmıştır. Kamu ve özel sektör firmaları bu konuda personel tedariki, seçimi ve eğitimi konusunda bütçelerinde pay ayırmaya ve bu özel sektör kuruluşlarından destek almaya başlamışlardır. Yıllar itibariyle de bütçeden ayırdıkları bu pay ve aldıkları destekler de artmıştır. Ayrıca özel istihdam (iş bulma ve çalıştırma) büroları da kurulmaya başlanmıştır. Gerek bu bürolarda gerekse insan kaynakları danışmanlık şirketlerinde çalışacak uzman personele olan ihtiyaçta artmaktadır. 

13/05/2011 tarih 27933 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile “İş ve Meslek Danışmanı” unvanı 4/B’li sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ekine eklenmiştir. Bu karar sonrasında İŞ-KUR’ un işsizlikle mücadele sürecinde daha aktif rol alması ve işsizlere iş arama ve bulma konusunda daha yoğun hizmet vermesi amacıyla 4000 İş ve Meslek Danışmanı kadrosu alınacağı duyurulmuştur. İş-Kur’da bu kapsamda 2011 yılında başlattığı “İş ve Meslek Danışmanlığı” eğitimleri ve süreci ile bu ihtiyacı karşılamaya çalışmaktadır. Bu tür eğitimlerin 2012 sonrasında da sürdürülmesi kararı alınmıştır.

Çağımızda gelişmiş eğitim sistemlerinde istihdam (çalıştırma) ve kadrolaşmaya ilişkin düzenlemelerde, eğitim sektöründe, disiplinler arası anlayışın temel alındığı gözlenmektedir. Bu anlayış ve uygulamalar, bir sistemde yöneltmenin sağlıklı biçimde yürütülmesi için çok önemli ve gereklidir (Akkök, 2003).

Artan rekabet ortamında, insan kaynaklarını başarılı bir şekilde yöneten ve doğru bir şekilde kariyer planlaması yapan firmalar ön plana çıkacaktır. 

Bu programın amacı yukarıda sayılan sorunların çözümüne katkı ve insan kaynakları yönetimi ve kariyer danışmanlığı alanındaki uzman sayısının artmasını sağlamaktır.

Programa kayıt yaptıracak öğrenciler toplam 39 kredilik ders almak ve “Dönem Projesi”ni hazırlamak zorundadır. “Dönem Projesi” kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Program 3 (üç) dönem olarak hazırlanmıştır. Yüksek lisans programı kapsamında tanımlanan zorunlu ve seçmeli dersler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

DERS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ

 

1.    YARIYIL DERS PROGRAMI

KODU

DERSİN ADI

Kredi/Saat

 

EİKD501

Kariyer Danışmanlığı

3-0-3

Z

EİKD503

İnsan Kaynakları Yönetimi

3-0-3

Z

EİKD505

İşgücü Piyasası ve İstihdam Politikaları

3-0-3

Z

EİKD507

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

3-0-3

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.    YARIYIL DERS PROGRAMI

KODU

DERSİN ADI

Kredi/Saat

 

EİKD512

Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk

3-0-3

Z

EİKD514

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

3-0-3

Z

EİKD516

Motivasyon Yönetimi

3-0-3

Z

 

Seçimlik Dersler (2 Adet Seçilecek)

 

 

EİKD530

İşe Alım ve Yerleştirme Süreci

3-0-3

S

EİKD532

İş Analizi ve Performans Yönetimi

3-0-3

S

EİKD534

Küreselleşme, Rekabet ve Çalışma İlişkileri

3-0-3

S

EİKD536

Organizasyonlarda Davranış

3-0-3

S

EİKD538

İş Yaşamında Etik

3-0-3

S

EİKD540

İşletmecilikte Güncel Konular

3-0-3

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. YARIYIL DERS PROGRAMI

Kodu

Dersin Adı

Kredi/Saat

 

EİKD541

İş ve Örgüt Sosyolojisi

3-0-3

Z

EİKD543

Türkiye Ekonomisi ve İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler

3-0-3

Z

 

Dönem Projesi

0

Z

 

   

 

 

Seçmeli  Dersler (2 Adet Seçilecek)

 

 

EİKD551

Aile İşletmeleri ve Kurumsal Yönetim

3-0-3

S

EİKD553

Ücret Politikaları ve Bordrolama

3-0-3

S

EİKD555

Toplam Kalite Yönetimi

3-0-3

S

EİKD557

İş Sağlığı ve Güvenliği

3-0-3

S

EİKD559

Finansçı Olmayan Yöneticiler için Temel Finans

3-0-3

S

EİKD561

Takım Çalışması ve Liderlik

3-0-3

S

EİKD563

İş Yaşamında Çatışma Yönetimi

3-0-3

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EİKD-501 KARİYER DANIŞMANLIĞI: (3 Kredi –Zorunlu)

Bu derste kariyer yönetiminin temel kuralları, araçları, formları ve stratejilerine yönelik bilgiler ve deneyimler anlatılacaktır. Bu kapsamda, Kariyer Planlama Kavramı, Kariyer Geliştirme Uygulamaları,
Bireysel ve Örgütsel Açıdan Kariyer Planlamanın Önemi, Kişilik Analizleri ve Analize Göre Mesleki Yönlendirme, Kariyer Danışmanlığı Sürecinde Görüşme Becerileri, Meslek Seçimi ve Mesleklere Göre Yeterliliklerin Belirlenmesi, Kişisel Farkındalık Oluşturma Süreci, Kişisel Amaç ve Değerler Doğrultusunda Kariyer Yapılandırması, Kariyer Değerleme; Kişisel İlgi, Beceri ve Yeterlilikler Doğrultusunda Kişisel SWOT Analizi ile Geleceğe Yönelik Planlama, İletişim Kanallarını Etkin Kullanma ve Networking konuları açıklanacaktır.

EİKD503-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (3 Kredi –Zorunlu)

 Dersin amacı öğrencilere insan kaynakları yönetim süreçleri ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırmaktır. İşlenen konular, iş analizi, insan kaynakları planlaması, çalışanların seçimi ve işe alma, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi ve değerlendirme, kariyer ve yetenek yönetimi, stratejik ödüllendirme planları, performansa dayalı ödüllendirme ve finansal teşvikler, insan kaynakları yönetiminde etik, adalet ve eşitlik, endüstri ilişkileri, çalışan sağlığı ve güvenliği, global insan kaynakları yönetimi ve aile işletmelerinde insan kaynakları yönetimi gibi alanları kapsamaktadır.

EİKD505-İŞGÜCÜ PİYASASI VE İSTİHDAM POLİTİKALARI: (3 Kredi –Zorunlu)

İşgücü piyasasının kavramsal ve teorik çerçevesinin tanıtılarak işgücü piyasasında geçerli olan kurallara göre belli başlı işgücü piyasası çeşitleri ele alınacaktır. İstihdam kavramı ve istihdam politikaları da aktif ve pasif istihdam politikaları bağlamında değerlendirilecektir. Ayrıca gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan istihdam politikaları karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.

EİKD507-SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ: (3 Kredi –Zorunlu)

Bilimsel Araştırmalarda sıkça kullanılan terimler ve kavramlar tanıtılarak, bilimsel araştırmanın türleri ve aşamaları ile ilgili bilgi ve beceri geliştirilmesi sağlanacaktır.Araştırma yöntemlerinin spor bilimlerinde kullanılması, araştırma önerisi hazırlayabilmek için gerekli teknik bilgi ve becerilerin kazandırılarak öğrencilerin araştırma süreci hakkında bilgi sahibi olmaları, verileri toplama ve yorumlama becerisi kazandırılacaktır. Yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarından faydalanma ve yaptığı bilimsel araştırma sonuçlarını sunma etkinlikleri tanıtılarak,tüm öğrencilerin mesleki ve güncel hayatında bilimsel araştırma sonuçlarını kullanmalarını sağlanması düşünülmektedir.

EİKD512-GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL SORUMLULUK: (3 Kredi –Zorunlu)

Girişimcilik fikir üretmek, yenilik veya geliştirme yapmaktır. Girişimciliğin tanımında yenilikçilik vardır, risk alma, fırsatları kovalama ve hayata geçirme vardır. Girişimcilik işsizlik sorunun aşılmasında, ekonomik gelişmenin sağlanmasında, kaynakların daha etkin kullanılmasında ve yeni endüstrilerin oluşmasında önemli bir rol oynar. Girişimci aslında sosyal sorumluluk hisleriyle de yola çıkar sadece para kazanmak için değil. Yani insanlara faydalı bir şeyler sunmak ister. Sosyal sorumluluk da bireyin aksiyonundan başlayarak topluma olumlu anlamda yön veren bir hareket gibi devam etmelidir. Günümüzde önemli bir kavram olan sosyal girişimcilik ise piyasa odaklı bir yaklaşım ile temel hedefi sosyal bir sorunun çözümüne katkı sağlamak olan girişimciliktir. Sosyal girişimcilik temel hedefi kârlılık olan şirketlerin ek olarak toplumsal sorunların çözümü için katkı sağlamaları değildir, gönüllülük, bağış yapmak veya kurumsal sosyal sorumluluk da değildir Sosyal girişimciliğin en güzel örneklerinden birisi sonradan Nobel Ödülü de kazanan Muhammed Yunus’un mikro kredi vermek üzere oluşturduğu Grameen Bankasıdır. Grameen Bank finans piaysalarına ulaşamayan fakir insanların kendi işlerini kurarak fakirlikten kurtulmak üzere çalışmalarını desteklemek üzere onlara mikro kredi verecek bir sistem kurmuştur. Başında bağışlarla kurulan sistem kendi içinde elde ettiği kârlardan da faydalanarak daha hızlı bir şekilde gelişmiştir. Ayrıca, mikro kredi kullanananları hem hissedar, hem müşteri, hem de bu sosyal girişimin yayılması için pazarlamacı olarak konumlandırarak başarıya ulaşmıştır. Bu yaklaşım gelişimin temeli olan güven unsurunun da daha hızlı olarak gelişmesine neden olmuştur. Bu derste de girişimcilik, kadın girişimciliği, sosyal sorumluluk, sosyal girişimci ve başat mikro kredi olmak üzere sosyal girişimcilik örnekleri konuları açıklanacaktır.

EİKD514-İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU: (3 Kredi –Zorunlu)

 İnsan Kaynakları Yöneticileri için İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında bilinmesi gerekenler, uygulama esas ve usulleri, dikkat edilmesi gerekli noktalar uygulamalı ve olay bazlı olarak değerlendirilecektir. Bu bağlamda dersin Bireysel İş Hukuku kısmında; İş hukukunun temel ilkeleri ve kavramları, iş sözleşmesinin kurulması ve türleri, iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş sağlığı ve güvenliği, işin düzenlenmesi, iş sözleşmesinin feshi ve feshin sonuçları değerlendirilecektir. Sosyal Güvenlik Hukuku kısmında ise: Temel ilke ve kavramlar, kurumsal yapı, sosyal güvenlik finansmanı, kısa vadeli sigorta yardımları, uzun vadeli sigorta yardımları ve genel sağlık sigortası, işsizlik sigortası konuları irdelenecektir.

EİKD516-MOTİVASYON YÖNETİMİ: (3 Kredi –Zorunlu)

Motivasyon, kısaca insanı çalışmaya sevketmek, çalışmak için bireyi harekete geçirmek ve isteklendirmek anlamına gelmektedir. Motivasyon yönetimi ise organizasyonda çalışanların daha istekli ve arzulu iş yapmalarına yönelik çeşitli araçlar ile çalışanların harekete geçmesi ve isteklendirikmesi demektir. İnsan kaynakları yönetiminin en önemli konularından birisi hiç şüphesiz motivasyon yönetemidir. Bu derste de motivasyon kavramı, motivasyonun yönetimi konuları açıklanacaktır.

 

EİKD530-İŞE ALIM VE YERLEŞTİRME SÜRECİ: (3 KREDİ- SEÇMELİ )

Kurumlarda personel arama, seçme ve işe yerleştirme teknikleri ele alınacaktır. Bu süreç içinde karşılaşılan sorunlar incelenecektir. Bu bağlamda dersin içeriği; personel temini ve seçiminin önemi, aday sağlamada iç kaynaklar, aday sağlamada dış kaynaklar, personel seçme ve yerleştirme süreci çerçevesinde ilan ve aday kabulü, ön görüşme ve başvuru formu, sınav, iş görüşmesi, referansların incelenmesi, seçim kararları, sağlık kontrolü, işe kabul ve yerleştirme konularından oluşmaktadır.

EİKD532-İŞ ANALİZİ VE PERFORMANS YÖNETİMİ (3 Kredi- Seçmeli )

Bu dersin amacı öğrencilere bir işyerinde işlerin analizi ve çalışan performansının yönetimi ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmaktır. İşlenen konular, iş analizinin amaçları ve temelleri, iş analizi süreci, iş analizi için ihtiyaç duyulan verileri toplama yöntemleri, iş tanımları oluşturma, iş gerekliliklerini oluşturma, iş iş tanımları ve gerekliliklerinin hukuki boyutları, iş dizaynı, performans yönetiminin amaçları, iş analizi ile performans yönetimi arasındaki ilişki, performans değerlendirme yöntemleri ve performans yönetimi gibi alanları içermektedir.

EİKD534-KÜRESELLEŞME, REKABET VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ: (3 Kredi- Seçmeli )

Küreselleşme sürecinin kavramsal ve teorik çerçevesi tanıtılacak, küreselleşme sürecine yön veren ekonomik, teknolojik ve sosyal etkenler değerlendirilecektir. Bilişim teknolojilerinin kullanımıyla birlikte küresel ölçekte gerçekleşen ağ tarzı üretim sürecinin çalışma ilişkilerine etkisi ele alınacaktır. Bu bağlamda uluslararası piyasalarda artan ve hızla değişen rekabet koşullarının işgücü piyasasında ortaya çıkardığı ikili (dualist) yapının insan kaynakları yönetimine etkisi değerlendirilecektir.

EİKD536-ORGANİZASYONLARDA DAVRANIŞ: (3 Kredi- Seçmeli )

Davranış bilimi ve genel prensipleri, organizasyonlarda davranış kavramı ve tanımı, insan davranışının temelleri; örgütlerde tutumlar ve tutumların ölçümü, dayandığı temeller ve işletmeler için önemi, statü ve rol, birey ve kişilik, motivasyon, örgüt kültürü;  örgütsel değişim, örgütsel çatışma, çatışma yönetimi, örgüt içinde problem çözme ve karar verme, yaratıcılık, stres yönetimi, güç ve politika, zaman yönetimi, örgüte bağlılık, etik davranışlar, iletişim kavramı ve önemi, bireylerarası iletişim.

 

EİKD538-İŞ YAŞAMINDA ETİK: (3 Kredi- Seçmeli )

Ahlak ve Ahlak Felsefesi (Etik), Ekonomik Sistemlerde Ahlak Olgusunun Yeri, İktisadi Akılcılığının Sınırlarının Belirlenmesi, Sorumluluk ve Ahlak, İş Yaşamında Etik, İş Yaşamında Etik Kuralları, Etik ve Güven, Yöneticilik ve Etik, İnsan Kaynakları Uygulamalarında Etik Yaklaşımı, Adil Ticaret,  Siyaset ve Ahlak.

 

EİKD540-İŞLETMECİLİKTE GÜNCEL KONULAR: (3 Kredi- Seçmeli )

Bu ders, işletme yönetici ve çalışanların kullanımına yönelik olarak hazırlanmış ve karşılaşabilecekleri soru ve sorunlara ilişkin olarak yararlı olamayı hedeflenmiştir. Bu amaca yönelik olarak konular, örnek olay ve sorularla desteklenmiştir. Bu kapsamda Grupların Oluşumu ve Fonksiyonları, Grup Çalışması ve Önemi, Gruplararası Etkileşim, Çatışma ve Yönetimi, Sorun Çözme ve Teknikleri, Etkili İletişim, Araç ve Teknikleri, Etkili Konuşma ve Sunum, Beden Dili ve İkna, Etkili Toplantı Yönetimi, İşgören Bağlılığı, Güdüleme, Teknikleri ve Yönetimi, Stres ve Yönetimi, Vizyon Geliştirme, Değişim Yönetimi ve Yenilikçilik gibi konular açıklanacaktır.

 

EİKD541-İŞ VE ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ: (3 Kredi –Zorunlu)

Örgüt ve yönetim kuramları, örgütlerde motivasyon, örgütlerde gruplar, örgütlerde yıldırma, örgütsel etik, örgütlerde gözetim, örgüt kültürü, örgütlerde ayrımcılık, yeni teknolojiler ve örgütler, örgütlerde işgücünün değişimi, örgütlerde çatışma konuları ayrıntılı olarak incelenmektedir.

 

EİKD543-TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER:

(3 Kredi –Zorunlu)

Tarihsel Gelişme, Türkiye Ekonomisinde Sanayileşme Politikaları, Sektörel Gelişmeler, Nüfus ve İşgücü, Çalışma Yaşamı, Ulusal Üretim ve Bölüşüm, Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Özellikleri, İşgücüne Katılma Oranları, Türkiye’de İşsizlik Sorunu, 1988’den Sonra İşsizlik ve Eksik İstihdam Oranları, Türkiye’de İşgücü Mobilitesi, Türkiye’de Ücretlerin Gelişimi, Enflasyon ve İstihdam, Sendikaların Gelişimi.

EİKD 551-AİLE İŞLETMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİMİ (3 Kredi Seçmeli )

Aile işletmeleri genellikle bir ya da birden fazla aile üyesinin önemli derecede sahipliğinin bulunduğu ve bunların işletmenin faaliyetleri üzerinde önemli derecede etkiye ve kontrole sahip olduğu işletmeler algılanmaktadır. Dünya’da ve Türkiye’deki işletmelerin yüzde 95’inin aile işletmesi statüsünde olduğu görülmektedir. Kurumsallaşma ile şirketin faaliyetlerinin ve yönetiminin bir sistem olarak yerine getirebilmesi anlaşılmaktadır. Söz konusu sistemin parçalarını oluşturan her bir parçanın sistemin bütünlüğü içinde rollerinin ve görevlerinin tanımlanmış olması gerekmektedir. Kurumsallaşma ile şirket amaçlarına uygun olarak bir örgüt yapısı oluşturulması, her bir parçanın iş ve görev tanımlarının yazılı olarak belirlenmesi, bu amaçlara yönelik olarak şirketin iç düzenlemelerinin oluşturulması, yetki ve sorumlulukların dağıtılarak profesyonel bir yönetime geçilmesi sağlanmış olmaktadır.Kurumsal yönetim öncelikle şirketlerin ve kurumların yönetildiği ve faaliyetlerinin kontrol edildiği bir sistemi belirtmek için kullanıldığı görülmektedir. Dar anlamda kurumsal yönetim; pay sahiplerinin haklarının şirket tarafından tanınması ve bu haklarının pay sahipleri tarafından etkin olarak kullanılmasına olanak veren sistemlerin kurularak şirketlerin yönetilmesidir. Aile işletmelerinde kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve üçüncü nesile geçme oranı çok düşüktür. Bu kapsamda aile işletmeleri, kurumsal yönetim kavramı, kurumsal yönetim ilkeleri anlatılacaktır.

EİKD 553-ÜCRET POLİTİKALARI VE BORDROLAMA: (3 Kredi Seçmeli )  

Ücretin tanımı ve önemi, klasik ve modern ücret kuramları, ücretin belirlenmesin etki eden faktörler, ücret politikasının belirlenmesi, ücret sistemleri, ücret sisteminin kurulması, ücrete ilişkin yassal düzenlemeler, personel özlük hakları, özlük hakları takip sistemleri, ücret bordrosu, ücret bordrosu hazırlama süreci, ücret bordrosunda yer alan yasal zorunluluklar, bordronun hazırlığında dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bilgi ve uygulamalara yer verilecektir.

 

EİKD 555-TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ: (3 Kredi Seçmeli )  

Toplam Kalite Yöenetimi modeli, Stratejik kalite planlaması, Müşterinin sesi, Pazarın sesi, Süreç geliştirme, Herkesin katılımı, Liderlik, Ürün ve süreç tasarımında kalite, Tedarikci yönetimi, Kalite geliştirme araçları bu derste ele alınacaktır.

EİKD 557-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: (3 Kredi Seçmeli )

 İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının teorik çerçevesi ve gelişimi incelenecektir. Temel iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ulusal ve uluslararası dayanakları değerlendirilecek, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda mevcut yasal düzenlemelerin taraflar açısından ortaya çıkardığı yükümlülükler ayrıntılı bir biçimde ele alınacak, ayrıca işletmelerde iş güvenliği kültürü oluşturulmasının gerekliliği değerlendirilecektir.

EİKD 559-FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN TEMEL FİNANS: (3 Kredi Seçmeli )  

İşletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeler veya büyümeleri için finans olanaklarından yararlanmaları önemli bir konudur. Finans ve muhasebe birimleri dışında çalışan, ancak işi gereği şirketlerde finansal yönetim ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmayan ve şirket yönetimine finansal bakış açısı kazanmak isteyen tüm yöneticilerde temel finans bilgilerine sahip olmalıdırlar. Şirket yönetiminde kısa ve uzun vadeli stratejik kararların finansal yansımalarının kavranması, birer bilgi kaynağı olarak mali tabloların yorumlanması ve ileriye dönük planlama yaparken finansal unsurların şirket yönetiminde ne kadar etkili olduğunun farkına varılmasının sağlanması önemlidir. Bu derste de bu kapsamda finansman, finansman yöntemleri, finansal analiz, finansal planlama ve bütçeleme, kara geçiş analizi gibi konular ele alınacaktır.

EİKD 561-TAKIM ÇALIŞMASI VE LİDERLİK (3 Kredi Seçmeli )  

Liderlik kavramı ve tanımı, lideri yöneticiden ayıran özellikler ve aralarındaki farklılıklar, temel liderlik teorileri; klasik teoriler ve liderliğe yeni yaklaşımlar, güç kavramı ve güç kaynakları, liderlikte ilkeler ve değerler, liderlik ve etik, lider geliştirme, liderlerin eğitimi, liderliğin ölçümü ve liderlik analizleri, etkili liderlerin taşıması gereken özellikler, liderlik ve takım çalışması, grup kavramı ve takım çalışmaları, birlikte çalışma, takım kurma ve takım yönetme.

EİKD 563-İŞ YAŞAMINDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ: (3 Kredi Seçmeli )  

Yöneticilerin zaman ve enerjilerinin önemli bir kısmını alan konulardan biri de örgüt içinde ortaya çıkan çeşitli düzey ve türlerdeki çatışmalar ve bunların yönetimidir. Örgütlerde her konuda çeşitli farklılıklar vardır. Bu farklılıklar, kişiler arası olabileceği gibi amaçlarda, değerlerde,algılamalarda tutulan yol ve yöntemlerde olabilir. Örgütün yöneticisi de işte bu farklılıkları yöneten kişidir; bu farklılıklarla örgütü amaçlarına ulaştırmaya çalışan kimsedir. Bütün bu farklılıklar örgütlerde çatışmalara yol açar. Çatışmalar da çeşitli sorunlara yol açabileceği gibi,başarılı yönetilirse örgütte yeniliğin ve örgütsel gelişmenin başlatıcısı da olabilirler. Bu derste çatışma kavramı, çatışmanın nedenleri, çatışmanın yönetilmesi konuları açıklanacaktır.

 

 


Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi

Kullanıcı Adı:
Şifre
 
    DUYURULAR
Mersin Üniversitesi © 2009
Çiftlikköy Merkez Kampusu 33343 Mezitli / Mersin
Tel : 0 324 361 00 01 Faks : 0 324 361 00 15